Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bij het aangaan van een afspraak bij Pedicurepraktijk De Gezonde Stap, verder te noemen Pedicurepraktijk De Gezonde Stap ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk De Gezonde Stap en een cliënt waarop Pedicurepraktijk De Gezonde Stap deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

Pedicurepraktijk De Gezonde Stap zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Pedicurepraktijk De Gezonde Stap zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicurepraktijk De Gezonde Stap melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicurepraktijk De Gezonde Stap het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicurepraktijk De Gezonde Stap de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Pedicurepraktijk De Gezonde Stap moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Kort gezegd:
Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Persoonlijke hygiëne
Pedicurepraktijk De Gezonde Stap stelt het op prijs dat de cliënt vóór de behandeling de voeten heeft gewassen en ontdaan heeft van eventuele nagellak.

Betaling
Pedicurepraktijk De Gezonde Stap vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar op de website of in de praktijkruimte. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per bank te voldoen.

Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Pedicurepraktijk De Gezonde Stap tijdens de afname van de anamnese vóór de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan Pedicurepraktijk De Gezonde Stap aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicurepraktijk De Gezonde Stap neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Pedicurepraktijk De Gezonde Stap behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicurepraktijk De Gezonde Stap zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
Pedicurepraktijk De Gezonde Stap is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Pedicurepraktijk De Gezonde Stap verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Pedicurepraktijk De Gezonde Stap is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Pedicurepraktijk De Gezonde Stap is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicurepraktijk De Gezonde Stap is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijkruimte.

Beschadiging en Diefstal
Pedicurepraktijk De Gezonde Stap heeft  het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Pedicurepraktijk De Gezonde Stap meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicurepraktijk De Gezonde Stap.
Pedicurepraktijk De Gezonde Stap moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicurepraktijk De Gezonde Stap de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
De garantie vervalt indien:
De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door Pedicurepraktijk De Gezonde Stap is geadviseerd.
De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
De cliënt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich tijdens de behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicurepraktijk De Gezonde Stap het recht de behandeling beëindigen zonder opgaaf van redenen, waarna de cliënt nog steeds het honorarium verschuldigd is.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Pedicurepraktijk De Gezonde Stap en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.